Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Ustawa ta jest zbiorem regulacji prawnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, które wynikają z przepisów prawa wspólnotowego, tj. przede wszystkim z:

  •  Dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
  • Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (…).

Dobrze przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięć, ma duży wpływ na przyznanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków unijnych. Zauważają to przede wszystkim inwestorzy oraz podmioty odpowiedzialne za przydział funduszy.

Ocena oddziaływania na środowisko jest kluczowym narzędziem unijnej polityki ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych zagrożonych w wyniku realizacji inwestycji; przeprowadzenie takiej oceny pozwala na bardziej efektywne i sprawniejsze pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych.

Ocena oddziaływania na środowisko jest ponadto pierwszym narzędziem w szeroko rozumianym procesie planowania, mającym wpływ na następstwa jakie dla środowiska niesie ze sobą działalność człowieka. Dalsze działania, jakie można podjąć w celu ochrony środowiska, również na etapie funkcjonowania inwestycji, bardzo często będą zależeć od jakości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska