RAPORT ŚRODOWISKOWY

Wykonaliśmy ponad 200 raportów dla inwestycji z całego kraju

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Zamawiający Wymaga od Ciebie szczegółowych badań przyrodniczych? Wykonaliśmy już 200 tys. ha zoptymalizowanych inwentaryzacji

NADZÓR PRZYRODNICZY

Realizujesz budowę, potrzebny Ci nadzór przyrodniczy?
Pomożemy Ci spełnić warunki zamawiającego

Ansee Consulting wspomaga rozwój inwestycji w zgodzie ze środowiskiem

Zarządzanie projektami środowiskowymi
– kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze

Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (potocznie: raport OOŚ, raport środowiskowy) jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne...

Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 polega na przeprowadzeniu analizy czy dane przedsięwzięcie może istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, dla których ochrony obszar ten został utworzony, wpłynąć negatywnie na...

Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

Ocena zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), ocena wpływu inwestycji na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd) wymaga identyfikacji celów środowiskowych na podstawie badań ichtiologicznych,...

Ocena oddziaływania na krajobraz

Ocena oddziaływania inwestycji na krajobraz jest to wskazanie wpływu nowych obiektów pojawiających się w przestrzeni na istniejący krajobraz przyrodniczy lub kulturowy. Waloryzacja krajobrazu stanowi ocenę danego wnętrza krajobrazowego, czy...

Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która zwana jest po prostu decyzją środowiskową (DŚ) jest to dokument, który uzyskuje się w toku postępowania administracyjnego na mocy przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

Zmiana decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (dalej: DŚ lub decyzja środowiskowa) narzuca na Inwestora pewne obowiązki, ograniczenia w zakresie parametrów technicznych czy lokalizacyjnych, jakie musi spełnić dana inwestycja.W obliczu...

Analiza akustyczna

Analiza akustyczna to specjalistyczny model matematyczny, który na podstawie podanych parametrów, oblicza natężenie hałasu w zadanych lokalizacjach lub siatce receptorów na całym terenie podlegającym analizie. Wynikiem analizy są poziomy hałasu w...

Analiza GIS

GIS - Geographic Information System – tłumaczony jest jako System Informacji Geograficznej. W szerokim kontekście można traktować GIS jako system m.in. pozyskiwania, magazynowania, przetwarzania i wizualizowania danych przestrzennych. Dla...

Opracowania ekofizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne to dokument, który jest opracowywany przed podjęciem prac nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, czy też województw. Cele takiego...

Prognoza oddziaływania MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko, jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub...

Nadzór środowiskowy

Nadzór środowiskowy to szereg działań kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez specjalistów ds. zarządzania środowiskiem. Ansee Consulting oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, kontrolując i wskazując rozwiązania, w taki sposób, aby...

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w decyzji środowiskowej i aktach prawnych, tak aby wykonawca...

Oferta usług prawnych środowisko i procedura

W trakcie realizacji projektów niezbędna jest fachowa pomoc prawnicza w postępowaniu środowiskowym przed organami różnych instancji. Ansee Consulting kompleksowo prowadzi inwestycję aż do uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, oferując:zastępstwo przez...

Optymalizacja środowiskowa

Optymalizacja środowiskowa to szereg działań doradczych, opartych na analizie dokumentów już istniejących, a także zaproponowanych przez naszych specjalistów badaniach i analizach, mających na celu ograniczenie kosztów powstania inwestycji, umożliwienie jej...

Monitoring porealizacyjny

Monitoring porealizacyjny jest zaplanowaną serią badań przyrodniczych bądź środowiskowych mających na celu zweryfikować faktyczne oddziaływanie inwestycji po jej powstaniu bądź mających na celu ocenę funkcjonalności i skuteczności zaplanowanych...

Operat dendrologiczny

Co to jest operat dendrologiczny? Co zawiera operat dendrologiczny? Operat dendrologiczny jest dokumentem niezbędnym w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, a także przydatnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach....

Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna,...

Kompensacje przyrodnicze

Kompensacja przyrodnicza jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na...

Witamy w Ansee Consulting!

Ansee Consulting oferuje swoją pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji.

Postaw na doświadczenie.

Posiadamy doświadczenie konsultingowe świadcząc usługi od 2007 roku na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, realizujących w Polsce inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne.

ZAPRASZAMY NA NASZEGO BLOGA

NASZE REALIZACJE

Skontaktuj się z nami