§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ansee.pl jest Michał Jaśkiewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz Sp. z o.o. Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Antoniego 2/4, Brama D, Piętro IV, Pasaż Pokoyhof,  50-073 Wrocław, NIP: 897-191-54-04, REGON: 020540353, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ansee.studionext.pl, numer telefonu: 71 398 84 16, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony www.ansee.pl w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  jako prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy, polegający na wykonaniu usług świadczonych przez administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą lub osoby, z ramienia której działa, lub polegający na marketingu bezpośrednim usług wykonywanych przez administratora. W przypadku innych danych osobowych,  są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

            1) W przypadku formularza kontaktowego użytkownik podaje:

 1. Imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,

2) Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3) Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a. w przypadku, gdy przetwarzanie danych służy do wykonania zawartej umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b. w innych przypadkach – dane te będą przechowywane przez okres dziesięciu lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być też przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartego z wykonaniem zamówienia lub realizacji obowiązków Administratora nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy szczególne.
 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 3. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 4. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 5. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 6. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 7. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 8. Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@ansee.studionext.pl
 11. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Kontakt w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na e-mailowy adres Administratora: biuro@ansee.studionext.pl” biuro@ansee.studionext.pl
 14.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.