Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Raport o oddziaływaniu na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Mietkowski” oraz Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Przeplatki nad Bystrzycą”
Zamawiający: Kruszywa SA
Termin wykonania: luty 2011
Wielkość inwestycji: 929ha
Zakres prac: inwentaryzacja ornitologiczna, ocena oddziaływania na Natura 2000, koncepcja działań minimalizujących i kompensujących.