Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel (2)

Uzupełniająca inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania:
„Kompensacja przyrodnicza w związku z budową autostrady A2 Świecko–Trzciel (km 1+995–92+533) na terenie województwa lubuskiego w zakresie siedlisk: ziołorośla nadrzeczne (kod siedliska 6430); starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion (kod siedliska 3150) polegającej na renaturalizacji nie mniej niż 5 km skanalizowanej doliny rzecznej Leniwej Obry poprzez unaturalnienie jej koryta wraz z odtworzeniem jej meandrów”
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
Wielkość inwestycji: 90 km
Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna, herpetologiczna, teriologiczna, entomologiczna, botaniczna i mykologiczna ) wraz z oceną wpływu na przyrodę oraz koncepcją renaturalizacji rzeki Leniwej Obry oraz innych działań kompensujących.