Autor raportu środowiskowego. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku – cz.3

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa OOŚ) weszły już częściowo w życie. Większość przepisów jednak zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 roku. Na co zwrócić szczególną uwagę? Postaram się krótko przedstawić najważniejsze zagadnienia.

CZĘŚĆ 3. Kto może być autorem prognozy oddziaływania na środowisko lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Obecny stan prawny nie reguluje, kto może być autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czy też raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Czyli, każdy może napisać takie opracowanie. Efektem tego jest wiele prognoz i raportów, które charakteryzowały się bardzo niską wartością merytoryczną, nieznajomością prawa czy obowiązujących norm. W wyniku tego, cały proces administracyjny ulegał wydłużeniu, ponieważ organy, które weryfikują te słabej jakości dokumenty (np. RDOŚ) wzywają kilkukrotnie do uzupełnienia. Jeśli autorzy nie byli wstanie wyjaśnić i uzupełnić braków, kończyło się to odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź koniecznością powtórzenia badań przez innego Wykonawcę, co wiązało się z dodatkowym czasem i kosztami Inwestora.

Firma Ansee Consulting wielokrotnie poprawiała lub wykonywała jeszcze raz prognozy czy oceny oddziaływania, które były wykonane niekompetentnie.

Zmiany, jakie wprowadza ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 z późn. zm.) określa, kto może być autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czy też raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Wprowadzono dodatkowy artykuł 74a w którym czytamy:

  • 74a ust. 1: Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, o której mowa w ust. 2.
  • 74.a ust. 2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:

  1. a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
  2. b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
  3. c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
  4. d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Ponadto wprowadzono w art. 51 ust 2 pkt 1 lit f (oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy) oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a (oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu). Oświadczenia te, zgodnie z zapisami art. 74a ust. 3: składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy podkreślić, że powyższe zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zlecając opracowanie prognozy lub raportu, warto już teraz zapytać wykonawcę czy posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie, aby po 1 stycznia 2017 r. dokumentacja spełniała wymogi formalne. Wybierając firmę Ansee Consulting, mają Państwo gwarancję współpracy z zespołem specjalistów, którzy posiadają stosowne wykształcenie i bogate doświadczenie wymagane w zmienionej ustawie OOŚ, nastawionych na sprawne oraz skuteczne działanie.

mgr Michał Roszyk
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia