inwentaryzacja dla drogi

Ansee Consulting wykona dla Transprojektu Gdańskiego inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla ok 75 km odcinka Drogi Krajowej nr 25. Prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin”.

W zakres naszych prac wchodzi m.in.

  • Inwentaryzacja przyrodnicza gatunków i siedlisk występujących na terenach położonych w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory, fauny i grzybów wraz ze wskazaniem gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej oraz korytarzy migracyjnych zwierząt.
  • Opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
  • Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze środowiska.
  • Wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich minimalizacji dla gatunków zwierząt przemieszczających się wzdłuż korytarzy ekologicznych.
  • Wskazanie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.