Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”.


Lokalizacja: Miasto Rzeszów i Gmina Tyczyn, woj. podkarpackie
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zakres prac Ansee: Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko, ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, ocena wpływu inwestycji na obszary Natura 2000, ocena wpływu inwestycji na Jednolite Części Wód;
przeprowadzenie analizy wariantowej, przedstawienie środków minimalizujących i kompensujących, inwentaryzacja przyrodnicza (inwentaryzacja ichtiofauny, inwentaryzacja płazów), wskazanie drzew do wycinki.