Analiza akustyczna

Analiza akustyczna to specjalistyczny model matematyczny, który na podstawie podanych parametrów, oblicza natężenie hałasu w zadanych lokalizacjach lub siatce receptorów na całym terenie podlegającym analizie. Wynikiem analizy są poziomy hałasu w receptorach, załączniki graficzne z wynikami w postaci izofon oraz omówienie tych wyników i propozycje działań minimalizujących.

Z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego specjaliści Ansee Consulting przygotowują cyfrowe modele akustyczne.
Najważniejszym elementem takiej analizy jest przygotowanie danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz odpowiednie dobranie parametrów różnego rodzaju emitorów, takich jak drogi, linie kolejowe, turbiny wiatrowe oraz zakłady przemysłowe.

Dzięki takim analizom oraz ocenie zapisów dokumentów planistycznych i faktycznego zagospodarowania terenu, oceniany jest zasięg ponadnormatywnego hałasu, szacowana liczba mieszkańców narażonych na hałas, wskazywane najbardziej uciążliwe źródła oraz zagrożone obszary. Określana jest także konieczność zastosowania oraz parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych, stosowanych w celu dotrzymania standardów akustycznych.

Działalność firmy Ansee Consulting to również pomiary hałasu w środowisku. Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarową wykonujemy pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego oraz hałasu na stanowiskach pracy. Wszystkie pomiary realizowane są zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi we współpracy z akredytowanym laboratorium akustycznym.

Naszym partnerem jest akredytowane laboratorium akustyczne

Pracownia Hałasu Partner

Posiadamy bogate doświadczenie przy wykonywaniu analiz akustycznych dla różnych celów. Zebrane doświadczenia pozwalają nam na skuteczne przygotowanie oceny oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny.

Braliśmy udział przy opracowaniu kompleksowej analizy akustycznej dla takich inwestycji drogowych jak:

 • Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła „Skrudki”,
 • Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.

Ekspertyzy takie realizowaliśmy zarówno dla niewielkich przedsięwzięć, o niewielkim ryzyku negatywnego wpływu na tereny chronione akustycznie:

 • Projekt budowy łącznika drogowego w Krotoszynie,
 • Analizy weryfikujące raport inwestora: Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przemysłowych FPHU DREWKOL.

jak i bardziej wymagających:

 • Analiza w zakresie akustyki dla stacji elektroenergetycznej Baczyna,
 • Analiza akustyczna dla Zespołu Elektrowni Wiatrowych ZEW Kluczbork, polegającego na budowie 18 turbin wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy do 72 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Analiza akustyczna dla linii kolejowej nr 274 od stacji Świebodzice do stacji Wałbrzych – Szczawienko.
 • Analiza akustyczna dla budowy wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

Na potrzeby przeprowadzanych analiz oraz jako osobne opracowania wykonujemy pomiary hałasu w terenie:

 • Pomiary hałasu pochodzącego od elektrowni wiatrowej położonej na działce nr 325/4 w miejscowości Szczepanki
 • Porealizacyjna analiza hałasu oraz infradźwięków dla Elektrowni Wiatrowej w m. Knipy, w gminie Lidzbark Warmiński.

Jakich danych potrzeba do przygotowania analizy akustycznej?

W celu przygotowania modelu akustycznego niezbędne jest pozyskanie informacji takich jak:

 • model ukształtowania terenu,
 • lokalizacja i rodzaj zabudowy,
 • klasyfikacja terenów chronionych akustycznie,
 • dokładna lokalizacja i parametry źródła hałasu,
 • podkład ortofotomapy.

Klasyfikacja akustyczna terenu – jak określić?

Klasyfikację akustyczną danego obszaru określa się na podstawie kilku elementów. Podstawowym źródłem są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo, niezależnie od planów miejscowych, podmiot wykonujący analizę zobowiązany jest do uzyskania informacji o faktycznym zagospodarowaniu danego terenu – wizja terenowa, zdjęcia lotnicze.

Czy do analizy akustycznej potrzebne są pomiary?

Nie jest to dokładnie uregulowane przez prawo i zależy od indywidualnego przypadku.
Pomiary wymagane są często przez zamawiającego daną analizę akustyczną lub nałożone są warunkami określonymi przez np.: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Kiedy są przekroczenia hałasu?

Normy, jakie muszą być spełnione w zakresie oddziaływania akustycznego reguluje odpowiednie rozporządzenie. Obowiązujące prawo pozostawia jednak wiele kwestii niedoprecyzowanych i końcowy wygląd analizy akustycznej powinien być wypadkową doświadczenia akustyków.

Co zrobić jak są przekroczenia hałasu?

Jest wiele kwestii, które mogą wpłynąć na ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Można zaproponować działania organizacyjne (np. ograniczenie prac do pory dziennej) lub techniczne w celu dotrzymania obowiązujących norm (cicha nawierzchnia, ekrany akustyczne). W efekcie, inwestor musi w sposób wiarygodny i możliwy do osiągnięcia, zaproponować ograniczenie imisji hałasu do poziomów wskazanych przepisami prawa.

Kiedy muszę wykonać analizę akustyczną?

Analizę akustyczną wykonać należy na etapie planowania i projektowania inwestycji w celu uzyskania tak zwanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W procedurze uzyskiwania tej Decyzji, każde przedsięwzięcie potencjalnie emitujące ponadnormatywny hałas do środowiska, powinno posiadać taką analizę. W fazie funkcjonowania inwestycji, przeprowadzanie analizy akustycznej warunkowana jest zapisami w owej decyzji środowiskowej.

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej