Jak zrealizować inwestycję na KIPie?

Zgodnie z zapisami ustawy ocenowej (tj ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.)organ wydający postanowienie o konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kieruje się przesłankami wskazanymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Co ważne, organ wydający postanowienie może zaniechać konieczności sporządzania raportu ooś (Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nawet dla inwestycji negatywnie (rozpatrywane jest czy wpływ będzie znacząco negatywny) wpływających na środowisko. Po analizie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia organ może wydać postanownie o nienakładaniu obowiązku ooś wraz z rozwiązaniami koniecznymi do realizacji przedsięwzięcia a mającymi na celu zmniejszenie wpływu negatywnego na środowisko. W ten sposób oczywiście rodzi się zasadnicze pytanie jak tego dokonać? Organ wydający postanowienie o obowiązku ooś, jak i wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia musi być przekonany o braku znaczących negatywnych wpływów na środowisko i mieć możliwość zaproponowania działań minimalizujących wpływy by móc je ująć w postanowieniu. W związku z powyższym dla inwestycji potencjalnie mogących negatywnie wpłynąć na środowisko można przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia w sposób rozszerzony, dającą odpowiedź na przewidywane oddziaływania i obawy organu, będącą mocną podstawą do wydania postanowienia przez organ. Dlatego też w wybranych przypadkach KIP może zostać rozszerzony o dodatkowe rozpoznanie terenu w postaci inwentaryzacji przyrodniczej bądź o analizy szczegółowe np. analizę akustyczną czy też analizę wpływu na powietrze. Należy również pamiętać, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może stać się obligatoryjne, gdy z naszej KIP będzie wynikało, że przedsięwzięcie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Karolina Kudra

Business Development Manager

Odpowiednie przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia znacząco zwiększa szanse uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przygotowywania raportu ooś co pozwoli inwestorowi zmniejszyć koszt końcowy, ograniczyć ryzyka i czas związany z pełną procedurą oceny oddziaływania na środowisko.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia