Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego rozkładu zużytych opon na terenie dawnej kopalni siarki Tarnobrzeg


Zleceniodawca: SLAWPOL Sp. z o.o.
Lokalizacja: Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
Zakres prac Ansee: wykonano analizę wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, analizę oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji na środowisko, obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń średniorocznych, a także godzinowych oraz czasów występowania przekroczeń; określono potrzebę podejmowania dodatkowych działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
wsparcie merytoryczne w zakresie przebiegu postępowania administracyjnego, w tym pomoc w opracowaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.