WARTO WIEDZIEĆ

Artykuły, opinie i komentarze naszych ekspertów w kwestiach środowiskowych i prawnych, które mają wpływ na Twoje inwestycje.

WIEDZA

AKTUALNOŚCI

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody w 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249). Zmiany w Ustawie o ochronie przyrody dotyczyły jedynie rozdziału 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. W...

Termin wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie występowania pewnych elementów środowiska przyrodniczego, najczęściej objętych ochroną prawną bądź rzadkich. Niejednokrotnie taka inwentaryzacja ze względu na ograniczony termin (np. umowa, procedura...

Jak zrealizować inwestycję na KIPie?

Zgodnie z zapisami ustawy ocenowej (tj ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.)organ wydający postanowienie o konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kieruje się przesłankami wskazanymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

5 kroków właściwego przygotowania metodyki inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Częstą wadą inwentaryzacji przyrodniczej ujawnianym na etapie oceny oddziaływania na środowisko są błędne założenia metodyczne, w tym metodyki prac terenowych. Niejednokrotnie skutkuje to brakiem możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny, dopisywaniem wygórowanych zaleceń minimalizacyjnych a nawet koniecznością powtórzenia prac w kolejnym roku.

Monitorowanie lasów za pomocą satelit

Obserwacje satelitarne powierzchni Ziemi w ostatnich latach stają się coraz bardziej dostępne i dokładne. Umieszczanie na orbicie jednorazowo ponad osiemdziesięciu satelit przestaje powoli dziwić. Wykorzystanie takiego potencjału w analizach środowiskowych otwiera...

Jakie inwestycje wymagają Raportu OOŚ?

Inwestycje wymagające sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Podczas naszej pracy bardzo często stykamy się z pytaniem, czy dana inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Przy takiej analizie...

Zmiana zapisów decyzji środowiskowej

Czy można zmienić zapisy zawarte w decyzji środowiskowej? Kto może złożyć wniosek o zmianę decyzji? Kiedy można zmienić decyzję środowiskową? Czy do wniosku o zmianę decyzji należy po raz kolejny załączyć mapy, wypisy? W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone...

Strony postępowania w procedurze OOŚ

Komu przysługuje prawo do występowania na prawach strony w postępowaniu? Kto ustala strony postępowania? Co w sytuacji zmiany wariantu inwestycji? Kiedy organizacja społeczna może włączyć się do postępowania? Czy można wykluczyć organizację ekologiczną z procedury...

Praktyczne wykorzystanie modeli 3D

Jak prowadzić nowe inwestycje w zgodzie z obowiązującym prawem wodnym? Jak planować inwestycje, które mogą mieć wpływ na stan jakościowy wód? Jak ograniczyć szkodliwy wpływ inwestycji na jakość wód? Dla jakich inwestycji stosuje się modelowanie 3D? Istnieje wiele...

Zezwolenie na zniszczenie

Wraz ze zbliżającą się wiosną podczas realizacji wielu przedsięwzięć budowlanych  pojawi się konieczność wstrzymania zaplanowanych wycinek drzew i krzewów, a także ingerencji w siedliska chronione prawem. Takie postanowienia zawarte są w decyzji o środowiskowych...

Tereny zamknięte w planowaniu inwestycji

Jak odszukać wykaz działek uznanych jako tereny zamknięte? Kto wydaje decyzję dla terenów zamkniętych? Z pewnością wielu inwestorów różnego rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w...

Wpływ farmy wiatrowej na orlika krzykliwego

Orlik krzykliwy/ fot. Marian Domagała Obszar Warmii i Mazur jest jednym z najmniej przekształconych pod względem przyrodniczym obszarów na terenie Polski. Przekłada się to na zwiększone prawdopodobieństwo konfliktów rozwoju energii wiatrowej i ochrony przyrody....

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Dla jakich inwestycji robi się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko?  Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (SOOŚ) przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji lub opracowanych...

Szkody w środowisku

Od 30 kwietnia 2007 r. obowiązuje Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.). Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w...

Inwazyjne gatunki obce

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt...

Rola OOŚ

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Polska w liczbach

Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni 311 904 km². Powierzchnia morskich wód wewnętrznych stanowi 1 001 km² a morza terytorialnego 8 682 km². Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej około 15km od Łęczycy...

Dobre rozwiązania i decyzja środowiskowa

https://www.youtube.com/watch?v=YVskRWBJ5Jo Po raz kolejny widać, iż dedykowane dopasowanie rozwiązań dla problemowej inwestycji daje pozytywne rezultaty. Dziś, 30 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla...

czytaj dalej

Opinia klienta – najlepsza nagroda za pracę

Na początku maja otrzymaliśmy referencje od klienta, dla którego opracowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu pod budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych w Mrzeżynie" i pomogliśmy uzyskać decyzję...

czytaj dalej

Kolejna kolej

"Kolejna kolej" Ansee Consulting rozpędza się wraz z przyspieszającymi inwestycjami na liniach kolejowych. W ostatnim półroczu podpisaliśmy dwie umowy z Transprojektem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Ramowej Umowy Kolejowej z PKP. Prace...

czytaj dalej

Ansee Consulting i Transprojekt Gdański

Ansee Consulting wykona dla Transprojektu Gdańskiego inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla ok 75 km odcinka Drogi Krajowej nr 25. Prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy...

czytaj dalej

Zapraszamy na seminarium – Zmiany w ustawie OOŚ

Serdecznie zapraszamy na prowadzone przez Ansee Consulting seminarium z zakresu zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które zaczęły obowiązywać...

czytaj dalej

Komisja ds. Infrastruktury

Dnia 6 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Infrastruktury przy Business Centre Club. Komisja ma celu: Przygotowanie jednolitego stanowiska dotyczącego rozwoju i problemów branży infrastrukturalnej w Polsce, Odblokowanie środków finansowych na...

czytaj dalej

GIS w ocenach oddziaływania na środowisko

28-29 października 2015 roku w Poznaniu odbyło się IV Forum BioGIS pt: Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Podczas dwudniowego spotkania organizatorzy i uczestnicy dzielili się doświadczeniem pracy w środowisku GIS-owym, a...

czytaj dalej

MATERIAŁY DO POBRANIA