Zrównoważony rozwój

Usługi dla zrównoważonego rozwoju

Plan Zarządzania i Monitorowania Środowiskowo-Społecznego (ESMMP) zawiera metody pracy Wykonawcy w celu wdrożenia wymaganych środków zarządzania środowiskowego i społecznego. Celem ESMMP jest określenie działań minimalizujących lub eliminujących potencjalne negatywne oddziaływania oraz monitorowanie stosowania i wykonywania środków łagodzących.

Ryzyka środowiskowe mają wpływ na inwestycję na każdym jej etapie, również na etapie zakupu oraz wyceny transakcji. Istnieją jednak narzędzia, dzięki którym może ono być ocenione i zminimalizowane. Due diligance pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z kwestiami środowiskowymi jak również identyfikację działań, które należy wdrożyć po zamknięciu transakcji w celu ich ograniczenia.

Analiza wymagań środowiskowych zawartych w Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ang. ESAP) powiązanych z finansowaniem inwestycji przez międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBOR). Realizacja działań zawartych w ESAP z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak np. Plany Zarządzania Bioróżnorodnością, oceny siedlisk krytycznych, modelowania ryzyka kolizji (CRM) lub monitoringi porealizacyjne.

Działania na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności pozwalające budować wiarygodność i wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorcy, zabezpieczając jednocześnie rentowność oraz miejsce na rynku. Są one dobierane, monitorowane, by przynosić najlepszy efekt w najkrótszym czasie. Stały monitoring, zbieranie danych i rozszerzanie działań ochronnych pozwala osiągnąć cele biznesowe firm.

Zadaniem due diligence jest zdefiniowanie ryzyk i zobowiązań związanych z ewentualnym brakiem zgodności z wymaganiami środowiskowymi. Charakteryzuje się dużą dokładnością i starannością weryfikacji różnych obszarów działalności np. weryfikacją prawidłowości postępowania z odpadami, gospodarką wodno-ściekową, prowadzeniem wymaganych badań i monitoringu itp.

Stosowanie metodyki uznanej w Europie jako najbardziej obiektywną oraz uzupełnienie jej autorskimi rozwiązaniami pozwala pomóc firmom spełnić kryteria oceny w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej działalności. Ze względu na częstą niejednoznaczność i dynamiczne zmiany w prawie, konieczne jest dostosowywanie się do aktualnych regulacji i wymagań instytucji finansowych.

Wsparcie Przedsiębiorstw w przekształceniu ryzyk w szanse związane z bioróżnorodnością – przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, reputacji firmy oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie zależności pomiędzy kapitałem naturalnym a prowadzoną działalnością pozwala podejmować bardziej odpowiednie decyzje.

Ocena stanu środowiska jest częścią analizy ryzyka, które w sposób istotny może wpłynąć na przeprowadzoną transakcję. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania w przeszłości praw i przepisów ochrony środowiska mogą skutkować dodatkowymi kosztami w przyszłości. Zakres oceny obejmuje również kwestie wymagające dalszego przeglądu prawnego, w tym decyzje i pozwolenia, które mogą mieć szersze implikacje dla przyjętych założeń inwestycyjnych.

Współpraca z architektami w zakresie oceny wartości ekologicznej terenu inwestycji. Ocena „Land Use and Ecology” wykonywana jest na potrzeby certyfikacji budynków, a jej celem jest ochrona wartości ekologicznej oraz zaproponowanie rozwiązań w zakresie poprawy bioróżnorodności.

Realizacje w kategorii:

Usługi dla zrównoważonego rozwoju

Artykuły w kategorii:

Usługi dla zrównoważonego rozwoju