Zrównoważony rozwój

Usługi dla zrównoważonego rozwoju

Wsparcie Przedsiębiorstw w przekształceniu ryzyk w szanse związane z bioróżnorodnością – przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, reputacji firmy oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie zależności pomiędzy kapitałem naturalnym a prowadzoną działalnością pozwala podejmować bardziej odpowiednie decyzje.

Ryzyka środowiskowe mają wpływ na inwestycję na każdym jej etapie, również na etapie zakupu oraz wyceny transakcji. Istnieją jednak narzędzia, dzięki którym może ono być ocenione i zminimalizowane. Due diligance pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z kwestiami środowiskowymi jak również identyfikację działań, które należy wdrożyć po zamknięciu transakcji w celu ich ograniczenia.

Przygotowanie firmy do sprawozdawczości niefinansowej zgodnie z ESRS E4 oraz GRI. Analiza styku firmy z bioróżnorodnością i istotność wpływów na środowisko przyrodnicze i ryzyk i możliwości wynikających z uwarunkowań bioróżnorodności.
Przeprowadzenie analiz LEAP zgodnie z rekomendacjami TNFD. Analiza ryzyk strategicznych
wynikających z korzystania z usług ekosystemowych, zmian klimatu, ustawodawstwa i wymogów
funkcjonowania ludności lokalnych.

Zadaniem due diligence jest zdefiniowanie ryzyk i zobowiązań związanych z ewentualnym brakiem zgodności z wymaganiami środowiskowymi. Charakteryzuje się dużą dokładnością i starannością weryfikacji różnych obszarów działalności np. weryfikacją prawidłowości postępowania z odpadami, gospodarką wodno-ściekową, prowadzeniem wymaganych badań i monitoringu itp.

Stosowanie metodyki uznanej w Europie jako najbardziej obiektywną oraz uzupełnienie jej autorskimi rozwiązaniami pozwala pomóc firmom spełnić kryteria oceny w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej działalności. Ze względu na częstą niejednoznaczność i dynamiczne zmiany w prawie, konieczne jest dostosowywanie się do aktualnych regulacji i wymagań instytucji finansowych.

Ocena stanu środowiska jest częścią analizy ryzyka, które w sposób istotny może wpłynąć na przeprowadzoną transakcję. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania w przeszłości praw i przepisów ochrony środowiska mogą skutkować dodatkowymi kosztami w przyszłości. Zakres oceny obejmuje również kwestie wymagające dalszego przeglądu prawnego, w tym decyzje i pozwolenia, które mogą mieć szersze implikacje dla przyjętych założeń inwestycyjnych.

Analiza wymagań środowiskowych zawartych w Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ang. ESAP) powiązanych z finansowaniem inwestycji przez międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBOR). Realizacja działań zawartych w ESAP z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak np. Plany Zarządzania Bioróżnorodnością, oceny siedlisk krytycznych, modelowania ryzyka kolizji (CRM) lub monitoringi porealizacyjne.

Przygotowanie elementów certyfikacji w zakresie wpływu na bioróżnorodność.

Realizacje w kategorii:

Usługi dla zrównoważonego rozwoju

Artykuły w kategorii:

Usługi dla zrównoważonego rozwoju