Dla jakich inwestycji robi się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko?

 Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (SOOŚ) przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji lub opracowanych przez inne podmioty i należą do nich:
 1. Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego,
 2. Polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. Pozostałe polityki, strategie, plany i programy, jeżeli ich realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony,
 4. Dokumenty inne niż wymienione, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kto odpowiada za sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

Za sporządzenie SOOŚ odpowiadają JST Jednostki Samorządu Terytorialnego – urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie.

Czy trzeba wykonać strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko?

Tak. Organy odpowiedzialne za przeprowadzanie SOOŚ zobowiązane są corocznie przekazywać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informacje o prowadzonych SOOŚ i wprowadzić je do centralnej bazy prowadzonej przez GDOŚ, tak aby zainteresowane strony mogły szybko i bezpośrednio pozyskać informacje o stanie środowiska i jego ochronie.

Jak się robi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko? uzgodnienia, prognoza, opinie, konsultacje społeczne

I . Z kim uzgadnia się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko?

Pierwszym etapem postępowania w sprawie strategicznej oceny jest uzgodnienie zakresu i szczegółów informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Organ opracowujący projekt danego dokumentu dokonuje uzgodnień, w zależności od rodzaju dokumentu, z odpowiednimi organami:

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 3. Główny Inspektor Sanitarny,
 4. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
 5. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
II. Czy trzeba wykonać prognozę oddziaływania na środowisko?
Następnym etapem postępowania jest opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. Prognoza w przypadku strategicznej oceny jest odpowiednikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest przygotowywany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Prognoza musi zawierać następujące elementy:
 • analiza projektu dokumentu,
 • analiza i ocena istniejącego stanu środowiska,
 • opis oddziaływania na środowisko,
 • ocenę możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego,
 • prezentacja rozwiązań minimalizujących lub kompensujących negatywne dla środowiska działania,
 • przedstawienie rozwiązań alternatywnych (wariantowanie),
 • opis metody zastosowanej przy sporządzaniu prognozy,
 • metody analizy skutków realizacji dokumentu,
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym.
III. Opiniowanie

Kolejnym etapem jest opiniowanie przedstawionego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinię podobnie jak w pierwszym etapie uzgodnień przygotowują organy wymienione powyżej, w zależności od rodzaju dokumentu.

IV. Konsultacje społeczne

Następnym etapem jest udział społeczeństwa, czyli tzw. konsultacje społeczne. Jednostki odpowiedzialne za sporządzenie SOOŚ powinny w odpowiednich terminach podawać do publicznej wiadomości następujące informacje ważne dla stron postępowania:

 • przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
 • możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, prognozą i dostępnymi, na tym etapie strategicznej oceny, stanowiskami innych organów oraz o miejscu, w którym są one wyłożone do wglądu,
 • możliwości składania uwag i wniosków,
 • sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz o co najmniej 21-dniowym terminie ich składania,
 • organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
 • postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Zgłoszone uwagi i wnioski są następnie rozpatrzone przez podmiot opracowujący dokument.

Kto może być stroną w postępowaniu?

Temat ten szczegółowo przedstawia nasza specjalistka ds ocen oddziaływania na środowisko i czynna uczestniczka konsultacji społecznych mgr Sylwia Cygan, w swoim artykule pt. „ Strony postępowania w procedurze OOŚ„.

V. Przyjęcie dokumentu

Przyjęcie dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko następuje po uwzględnieniu wszystkich informacji zebranych na wcześniejszych etapach postępowania z uzasadnieniem wybranego rozwiązania, a także z informacją w jaki sposób dokonano wyboru – czy uwzględnione zostały ustalenia z prognozy oddziaływania na środowisko?  czy uwzględniono opinie organów, wnioski i uwagi stron? czy oceniono skutki realizacji postanowień dokumentu?

* Opis tematu opracowany został na bazie doświadczenia własnego Ansee Consulting, a także na podstawie informacji publikowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.