Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (potocznie: raport OOŚ, raport środowiskowy) jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej też decyzją środowiskową).

Wykonuje się go dla:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa);
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres i wymogi Raportu OOŚ regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Autorem Raportu OOŚ musi być osoba o odpowiednim wykształceniu lub doświadczeniu:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Dobrze sporządzona dokumentacja i rzetelnie wykonana ocena oddziaływania to gwarancja sprawnego i skutecznego uzyskania decyzji środowiskowej, dzięki której możliwa będzie realizacja zamierzenia inwestycyjnego.

Specjaliści Ansee Consulting wspierają inwestora na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, poprzez kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aż do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

W zakres prac firmy wchodzi zarówno szeroko pojęty konsulting, sporządzanie odpowiednich ekspertyz, badań (inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring ornitologiczny, chiropterologiczny), analiz (analiza migotania cienia,analiza krajobrazowa, analiza gis), jak również koordynowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.
Dbałość o interes Inwestora jest stawiana na pierwszym miejscu, w związku z czym przy skomplikowanych procedurach administracyjnych firma Ansee Consulting ściśle współpracuje z kancelarią prawną.

Sprawy „trudne” i „niemożliwe” często udaje się zrealizować z pozytywnym skutkiem.

Realizowaliśmy raporty środowiskowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak również na zlecenie jednostek samorządowych. Są to często opracowania wymagające dużego zespołu specjalistów, ale również przygotowywaliśmy opracowania bardzo proste, nie wymagające dużych nakładów technicznych.

Realizacja raportu OOŚ jest dla nas narzędziem, którego celem nadrzędnym jest uzyskanie adekwatnej decyzji środowiskowej, pozwalającej inwestorowi zrealizować zamierzone przedsięwzięcie.

 

Realizowaliśmy raporty środowiskowe zarówno dla inwestycji strategicznych dla kraju:

 

 • Raport OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wyprowadzeniem linii 400 kV;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”;

 

Dla inwestycji o dużym znaczeniu gospodarczym:

 

 • ROOŚ na szczególne korzystanie z wód rzeki Bystrzycy;
 • Raport OOŚ przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej 254 Brzoza – Wylatowo o długości około 50 km;
 • Raport środowiskowy dla budowy radaru meteorologicznego pasma X w miejscowości Goczałkowice – Zdrój.

 

czy też inwestycje prywatne:

 

 • Raport OOŚ dla Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Ławszowa
 • Raport środowiskowy dla budowy zakładu pirolizy opon
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zespołu elektrowni folowoltaicznych PV Mierzęcin
 • Raport OOŚ dla planowanej Farmy Wiatrowej Parsowo – Świemino

 

Raport środowiskowy wymaga przeanalizowania wielu aspektów, dlatego też nasz zespół jest multidyscyplinarny i jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego tematu.

 

 

Ile kosztuje raport o oddziaływaniu na środowisko?

Wyceniając raport środowiskowy, bierzemy pod uwagę rodzaj inwestycji, jego skalę i tym samym wstępnie szacujemy rozmiar potencjalnego wpływu na środowisko, jaki może generować. To z kolei jest ściśle związane z naszym nakładem pracy i ilością analiz, które należy wykonać w tego typu opracowaniu (m.in. analiza akustyczna, monitoring przyrodniczy, inwentaryzacja, analiza GIS) i zaangażowanie szeregu specjalistów.
Inwestor chcąc uzyskać decyzję środowiskową dla planowanego przez siebie przedsięwzięcia, może zdecydować się na pomoc Ansee Consulting w całej procedurze administracyjnej lub zlecić nam wyłącznie wykonanie Raportu OOŚ, ewentualnie współudział naszych specjalistów w takim opracowaniu.

Finalizując, nie istnieje jedna cena za opracowanie raportu, praktykujemy indywidualne podejście do każdej inwestycji.
W razie chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze specjalistą Ansee Consulting ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Czy zapisy zawarte w charakterystyce przedsięwzięcia są wiążące dla inwestora?

Charakterystyka przedsięwzięcia, określona w załączniku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowi integralną część tej decyzji i jest wiążąca.
Wynika ona najczęściej z zapisów zawartych w Raporcie OOŚ. Jeżeli charakterystyka przedsięwzięcia zawarta w DUŚ ogranicza możliwość realizacji inwestycji nasi specjaliści przeprowadzą Państwa przez proces zmiany decyzji środowiskowej.

Kto składa raport OOŚ do urzędu?

Raport oceny oddziaływania na środowisko może przedkładać do właściwego organu Inwestor lub jego pełnomocnik czyli osoba przez niego upoważniona.
Posiadając duże doświadczenie w kontaktach z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska bardzo często bierzemy na siebie pełnomocnictwo w reprezentowaniu Inwestora podczas procedury administracyjnej, tym samym odciążając Inwestora z obowiązku pilnowania terminów, przesyłu dokumentów, udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień.

Jak się określa zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko?

Zasięg oddziaływania inwestycji jest sumą oddziaływań, które generuje dana inwestycja. Dla każdego rodzaju przedsięwzięcia zasięg ten jest określany indywidualnie. Przykładowo, aby określić zasięg oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon samochodowych, zsumowano wielkość oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zasięg hałasu, jaki będzie powodować inwestycja. Przy inwestycjach związanych z gospodarowaniem wodami będzie to najczęściej zasięg wpływu na warunki hydrogeologiczne.

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej