Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie radaru meteorologicznego pasma-X

Zleceniodawca: Ekoenergia Silesia S.A.
Lokalizacja: Goczałkowice Zdrój, woj. śląskie
Zakres prac Ansee: sporządzono raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko dla dwóch typów radaru, wykonano specjalistyczną ekspertyzę oddziaływania pola elektromagnetycznego, wskazano strefę wpływu pola elektromagnetycznego szkodliwego dla środowiska życia człowieka; dokonano oceny wpływu inwestycji na przedmioty ochrony Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB 240001;
Udzielono odpowiedzi na pytania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. W efekcie inwestor uzyskał decyzję środowiskową na realizację przedsięwzięcia.