rzeka Raba, inwentaryzacja przyrodnicza
Uzyskanie decyzji środowiskowych dla remontowanych cieków w ramach zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby-przygotowanie inwestycji – Etap II”

Zamawiający: Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. małopolskie
Wielkość inwestycji: łączna długość ok 30 km
Zakres prac Ansee: Wykonanie 6 kart informacyjnych przedsięwzięć dla 6 zadań oraz raportów oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy będą wymagane:
1) Zadanie 5 Potok Proszowski – uzyskana decyzja środowiskowa
2) Zadanie 6 Potok Czyżyczka – uzyskana decyzja środowiskowa
3) Zadanie 7 Potok Młynówka – RDOŚ Kraków nałożył obowiązek sporządzenia Raportu środowiskowego
4) Zadanie 8 Potok CSK – uzyskana decyzja środowiskowa
5) Zadanie 9 Potok Babica – uzyskana decyzja środowiskowa
6) Zadanie 10 Potok Babica – prawy i lewy wał przeciwpowodziowy – uzyskana decyzja środowiskowa.

Dla każdego z zadań, wymagane było sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej:

  • inwentaryzacja chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EEC
  • inwentaryzacja ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 79/409/EWG
  • inwentaryzacja grzybów,  w tym porostów
  • inwentaryzacja gatunków rzadkich i zagrożonych

Dla potrzeb pozwolenia na wycinkę drzew, wykonaliśmy także operat dendrologiczny.

Wyniki badań terenowych i analiz zostały opracowane jako baza danych przestrzennych GIS (format *.shp).