Nadzór przyrodniczy w ramach modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Ścinawa.
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wielkość inwestycji: 9,3 km
Czas realizacji: od lipca 2013 do listopada 2014 roku
Zakres prac:
inwentaryzacja chronionych roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych,
• nadzór nad przenoszeniem chronionych gatunków roślin i zwierząt,
• nadzór nad wycinką drzew zajętych przez chronione gatunki owadów,
metaplantacja chronionych gatunków roślin,
przygotowanie wniosków do Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwa od ochrony gatunkowej i uzyskanie pozwolenia na niszczenie siedlisk.