rzeka Bełdówka - zwiększenie biorónorodności i retencji

Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód Rzeki Bełdówki w ramach zamówienia pn.: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych”.


Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Lokalizacja: pow. poddębicki i zgierski, woj. łódzkie
Wielkość inwestycji: 16,5 km
Cel projektu: Przywrócenie bioróżnorodności rzeki, stref ekotonowych wzdłuż koryta rzeki oraz poprawa przepływu wód i zwiększenie retencyjności gleby w dolinie rzeki.
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza fauny i flory koryta rzeki wraz z doliną w zasięgu oddziaływania wód rz. Bełdówki (zasięg wody 1%), określenie zakresu działań związanych z utrzymaniem oraz regulacją wód w ujęciu wielowariantowym ze wskazaniem wariantu zalecanego, analiza proponowanych wariantów działań pod kątem zgodności z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wpływu na wszystkie elementy jakości dla kwalifikacji stanu lub potencjału wód (ocena wpływu na Jednolite Części Wód), wskazanie zaproponowanych działań oparte zostało na diagnozie problemów społecznych ludności zamieszkującej i użytkującej tereny w dolinie rzeki Bełdówki (konsultacje społeczne).