raport środowiskowy dla drogi
Sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa oraz obwodnicy Sobięcina.

Zamawiający: DROMOST Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, gmina Wałbrzych i gmina Boguszów-Gorce
Zakres prac Ansee: kompleksowe przeprowadzenie procedury OOŚ:
Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt,
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
Analiza hałasu dla projektowanej drogi, prognoza stężeń zanieczyszczeń powietrza;
Propozycje działań minimalizujących i kompensujących;
Analiza zasadności wykonania i funkcjonalności przejść dla zwierząt, wytyczne dla analizy porealizacyjnej.