Wykonanie 23 kart informacyjnych dla zadań modernizacyjnych przewidzianych na obszarach Natura 2000 umożliwiających złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Lokalizacja: woj. podkarpackie
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wielkość inwestycji: łączna długość wszystkich rzek: 140,5 km
Zakres: sporządzenie Kart informacyjnych Przedsięwzięcia jako odrębnych opracowań umożliwiających złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonano także inwentaryzację flory, fauny i grzybów.