Oferta usług prawnych środowisko i procedura

W trakcie realizacji projektów niezbędna jest fachowa pomoc prawnicza w postępowaniu środowiskowym przed organami różnych instancji.

Ansee Consulting kompleksowo prowadzi inwestycję aż do uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, oferując:

 • zastępstwo przez radcę prawnego w toku postępowania administracyjnego przed organem I instancji w sprawach o ustalenie środowiskowych uwarunkowań inwestycji; o ustalenie warunków zabudowy; o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oraz innych postępowaniach administracyjnych zwianych z ochrona środowiska;
 • opracowywanie odwołań od decyzji organów I instancji w postępowaniach administracyjnych oraz reprezentacja przez radcę prawnego w toku postępowania odwoławczego;
 • opracowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od ostatecznych rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym i zastępstwo procesowe przez radcę prawnego w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
 • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i zastępstwo procesowe przez radcę prawnego w toku postępowania kasacyjnego;
 • wszczynanie postępowań o zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnych ostatecznych; stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej ostatecznej; wznowienie postępowania administracyjnego i reprezentacja w toku tych postępowań;
 • pomoc prawna w przeniesieniu na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
 • zastępstwo radcowskie w sporach cywilnych związanych z planowaniem, realizacją i eksploatacją inwestycji;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • bieżące konsultacje prawne w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • pomoc prawną przy powoływaniu spółek prawa handlowego lub innych podmiotów prowadzących inwestycje;
 • due diligence sytuacji prawnej podmiotów istniejących – pod kątem najbardziej optymalnego wariantu przeprowadzenia inwestycji;
 • ocena stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod inwestycje i propozycje jego optymalizacji;
 • opracowywanie lub opiniowanie umów kupna sprzedaży lub umów dzierżawy dotyczących gruntów przewidzianych pod inwestycje;
 • udział w negocjacjach w celu ustalenia warunków kupna lub dzierżawy gruntów przewidzianych pod inwestycje;

Wszystkie wyżej wymienione usługi wykonywane są bezpośrednio przez radców prawnych.

Przeprowadziliśmy wiele procedur środowiskowych uzyskując decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Doradzaliśmy inwestorom w trudnych sytuacjach, prowadząc ich przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewódzkie Sądy Administracyjne czy Naczelne Sądy Administracyjne.

Niejednokrotnie przy zaskarżonych decyzjach środowiskowych czy negatywnie zaopiniowanych projektach udawało się nam znaleźć „złoty środek” i umożliwić realizację przedsięwzięcia.

Czuwamy nad tym, by do trudnych pytań szukać prostych odpowiedzi.

Najczęściej pojawiające się hasła wyjaśniamy w zakładce z objaśnieniem prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej