Oferta usług prawnych środowisko i procedura

Co to jest?

W trakcie realizacji projektów niezbędna jest fachowa pomoc prawnicza w postępowaniu środowiskowym przed organami różnych instancji.

Ansee Consulting kompleksowo prowadzi inwestycję aż do uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, oferując:

 • zastępstwo przez radcę prawnego w toku postępowania administracyjnego przed organem I instancji w sprawach o ustalenie środowiskowych uwarunkowań inwestycji; o ustalenie warunków zabudowy; o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oraz innych postępowaniach administracyjnych zwianych z ochrona środowiska;
 • opracowywanie odwołań od decyzji organów I instancji w postępowaniach administracyjnych oraz reprezentacja przez radcę prawnego w toku postępowania odwoławczego;
 • opracowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od ostatecznych rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym i zastępstwo procesowe przez radcę prawnego w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
 • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i zastępstwo procesowe przez radcę prawnego w toku postępowania kasacyjnego;
 • wszczynanie postępowań o zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnych ostatecznych; stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej ostatecznej; wznowienie postępowania administracyjnego i reprezentacja w toku tych postępowań;
 • pomoc prawna w przeniesieniu na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
 • zastępstwo radcowskie w sporach cywilnych związanych z planowaniem, realizacją i eksploatacją inwestycji;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • bieżące konsultacje prawne w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • pomoc prawną przy powoływaniu spółek prawa handlowego lub innych podmiotów prowadzących inwestycje;
 • due diligence sytuacji prawnej podmiotów istniejących – pod kątem najbardziej optymalnego wariantu przeprowadzenia inwestycji;
 • ocena stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod inwestycje i propozycje jego optymalizacji;
 • opracowywanie lub opiniowanie umów kupna sprzedaży lub umów dzierżawy dotyczących gruntów przewidzianych pod inwestycje;
 • udział w negocjacjach w celu ustalenia warunków kupna lub dzierżawy gruntów przewidzianych pod inwestycje;

Wszystkie wyżej wymienione usługi wykonywane są bezpośrednio przez radców prawnych.