Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

Ocena zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), ocena wpływu inwestycji na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd) wymaga identyfikacji celów środowiskowych na podstawie badań ichtiologicznych, chemo-fizycznych, siedliskowych.

W ramach prac nad oceną zgodności planowanego projektu z Ramową Dyrektywą Wodną wykonujemy:

  • Analizy fizyko-chemiczne wód
  • Badania ichtiologiczne
  • Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego
  • Makrofitowy Indeks Rzeczny Badania bentosu (zoobentos i fitobentos)
  • Identyfikacja Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych
  • Identyfikacja czynników oddziaływania Przedsięwzięcia na elementy jakości wód
  • Ocena wpływu realizacji Przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP

 

Biorąc pod uwagę najnowsze zalecenia w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej jako firma Ansee Consulting oferujemy Państwu:

– doradztwo w oparciu o najnowsze zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

– bezpieczeństwo planowanych i istniejących inwestycji hydrotechnicznych poprzez minimalizację poniesienia ryzyka zbędnych i dodatkowych kosztów

– wsparcie na każdym etapie realizacji procedury środowiskowej

– sprawną i skuteczną pomoc przy dostosowywaniu zrealizowanych i planowanych projektów do wymagań unijnych na terenie całego kraju

– bezpieczeństwo finansowe inwestycji poprzez racjonalne podejście przy formułowaniu zaleceń i wniosków

Wykonujemy Oceny oddziaływania na środowisko i operaty wodno-prawne zgodne z nowymi założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zachęcamy Państwa do współpracy!

Zaufali nam już Inwestorzy i Samorządy z całego kraju. Udało nam się wspólnie skutecznie przejść przez procedury środowiskowe dla projektów skomplikowanych, zlokalizowanych w obszarach Natura 2000 oraz zagrożonych cofnięciem finansowania z Funduszy Unijnych.

tekst

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej