Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy w zakresie zbiorowisk roślinnych i flory w ramach projektu: „Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.
Zleceniodawca: Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Zakres prac ansee: badania botaniczne w szczególności siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, charakterystyka szaty roślinnej wraz z oceną stanu zachowania w miejscach planowanej i wykonanej małej infrastruktury turystycznej, wskazanie przyczyn negatywnych zjawisk i procesów zaburzających strukturę i funkcje zidentyfikowanych zbiorowisk (identyfikacja zagrożeń), wskazanie miejsc, w których następuje pogarszanie się stanu fitocenoz, wskazanie zakresu niezbędnych działań ochronnych w stosunku do zinwentaryzowanych cennych elementów środowiska przyrodniczego.