Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Analiza wpływu wydobycia kruszywa z dna koryta Odry na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych jako uzupełnienie informacji do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Zamawiający: Hydrokrusz Sp. z o.o
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, rzeka Odra, km 245,00 – 250,540,
Zakres prac Ansee: analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe Jednolitych Części Wód Powierzchniowych – JCWP i Podziemnych JCWPd;
Ocena wpływu na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne (bentos, ichtiofauna).

* Inwestor na podstawie sporządzonego opracowania otrzymał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.