Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.


Zamawiający: EUROVIA KRUSZYWA S.A
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Projekt: 'Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna’.
Zakres Ansee:

  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną wpływu na środowisko przyrodnicze,
  • identyfikacja i ocena oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,
  • przeprowadzenie analizy planowanego przedsięwzięcia wraz z oceną oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem takich aspektów jak: geologia, hydrogeologia, hydrografia, cenne elementy środowiska przyrodniczego, geomorfologia, klimat, bioróżnorodność, gospodarka odpadami, wpływ na krajobraz i dobra kulturowe, powietrze, zdrowie ludzi oraz wzajemne oddziaływanie tych elementów,
  • szczegółową analizę wpływu na wody podziemnie i powierzchniowe, w tym na Jednolite Części Wód,
  • modelowanie akustyczne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • prognozę stężeń zanieczyszczeń powietrza
  • propozycję działań minimalizujących i kompensujących.