Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność), jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.)

Opierając się na bogatych zasobach ludzkich wewnątrz firmy, jak również na współpracy z krajowymi i światowymi przyrodnikami, biologami i ekologami wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i ekspertyzy przyrodnicze wszelkiego typu na terenie całej Polski:

 • Inwentaryzacja botaniczna (w tym inwentaryzacja gatunków chronionych roślin, inwentaryzacja roślin inwazyjnych, inwentaryzacja mszaków i paproci, makrofitowy indeks rzeczny itp.)
 • Inwentaryzacja grzybów i porostów – inwentaryzacja mykologicza i lichenologiczna
 • Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych (określanie stanu ochrony siedlisk, zdjęcia fitosocjologiczne, inwentaryzacja chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, kartowanie siedlisk)
 • Inwentaryzacja bentosu (zoobentos, makrobentos)
 • Inwentaryzacja glonów (okrzemkowy indeks, halofile, halofoby)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców (w tym inwentaryzacja entomologiczna, inwentaryzacja chronionych owadów, inwentaryzacja motyli i chrząszczy, inwentaryzacja pachnicy, inwentaryzacja ślimaków, inwentaryzacja raków itp.)
 • Inwentaryzacje ryb (inwentaryzacja ichtiologiczna, inwenetaryzacja za pomocą agregatu, inwentaryzacja z łodzi, elektropołowy)
 • Inwentaryzacja herpetofauny (inwentaryzacja płazów i gadów, inwentaryzacja zgodna z Państwowym Monitoringiem Środowiska (PMŚ), określanie przejść dla płazów)
 • Inwentaryzacja ptaków (inwentaryzacja ornitologiczna, inwentaryzacja siedlisk ptaków, inwentaryzacja budynków, monitoring ornitologiczny)
 • Inwentaryzacja ssaków (inwentaryzacja teriologiczna, odłowy ssaków, inwentaryzacja bobra, inwentaryzacja chomika)
 • Inwentaryzacja nietoperzy (inwentaryzacja chiropterologiczna, kontrola budynków, opinia chiropterologicnza, monitoring chiropterologiczny)

Tak kompleksowe analizy przyrodnicze możliwe są dzięki przyrodnikom Ansee Consulting:

 • Botanik
 • Entomolog
 • Ichtiolog
 • Herpetolog
 • Ornitolog
 • Teriolog
 • Chiropterolog

W wyniku inwentaryzacji otrzymujemy dane, które nanoszone są na mapy w systemie GIS. Prace są dokumentowane, również fotograficznie. Na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest właściwe wykonanie opinii przyrodniczej, waloryzacji przyrodniczej środowiska, oceny stanu środowiska i oceny oddziaływania na siedliska i gatunki chronione oraz oceny wpływu na obszary Natura 2000. Stwierdzone w terenie gatunki bądź siedliska mogą w procesie oceny uzyskać zgody na derogacje bądź kompensacje np. przeniesienie mrowiska.

Wykonaliśmy inwentaryzacje i opinie przyrodnicze dotyczące różnych inwestycji od inwestycji mało skomplikowanych jak.:

 • Zamek Grodno – inwentaryzacja ornitologiczna, chiropterologiczna i botaniczna
 • Domy Wałbrzych – opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
 • Wycinka drzew – opinia entomologiczna

Przez inwestycje liniowe:

 • Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w miejscowości Świeradów-Zdrój – inwentaryzacja przyrodnicza w pełnym zakresie
 • Wyciąg narciarski na Wielkiej Sowie – inwentaryzacja przyrodnicza
 • Wznowienie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania oczyszczonych na istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju, do rzeki Biała Lądecka – inwentaryzacja ichtiologiczna (inwentaryzacja minoga, inwentaryzacja głowacza), inwentaryzacja włosieniczników, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja herpetofauny, inwentaryzacja wydry, inwentaryzacja przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
 • Ekspertyza w zakresie oddziaływania autostrady A2 na obszar Natura 2000 „Nietoperek” na odcinku Świecko-Trzciel – Radiotelemetria nietoperzy – nocka dużego Myotis myotis
 • Kompensacja przyrodnicza w związku z budową autostrady A2 Świecko–Trzciel – inwentaryzacja przyrodnicza, w tym makrofitów
 • Projekt linii energetycznej przez Kampinoski Park Narodowy – inwentaryzacja chronionych roślin, zwierząt i siedlisk
 • Projekt gazociągu na odcinku Lasów – Jeleniów – szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna, herpetologiczna, teriologiczna, entomologiczna, botaniczna i mykologiczna )
 • Droga S7 Jędrzejów – Chęciny – inwentaryzacja fauny, inwentaryzacja chronionych gatunków zwierząt
 • Dokumentacja przedprojektowa dla prac na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – inwentaryzacja przyrodnicza całoroczna, inwentaryzacja botaniczna, lichenologiczna, mykologiczna, inwentaryzacja bezkręgowców, inwentaryzacja ryb, inwentaryzacja płazów i gadów, inwentaryzacja ptaków, inwentaryzacja ssaków, inwentaryzacja nietoperzy
 • Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug – inwentaryzacja przyrodnicza

Inwestycje energetyczne:

 • Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice – monitoring porealizacyjny siewki złotej
 • Projektowanie Farmy Wiatrowej Wysoka – monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
 • Mała Elektrownia Wodna (MEW) Ratowice i MEW Ławszowa – inwentaryzacja ryb, siedlisk, zwierząt, roślin, makrofitów
 • GPZ Baczyna – inwentaryzacja przyrodnicza
 • Stacja elektroenergetyczna Byczyna – inwentaryzacja chronionych gatunków roślin, siedlisk przyrodniczych, zwierząt, inwentaryzacja modraszków, inwentaryzacja mieczyka dachówkowatego i kosaćca syberyjskiego
 • Eksploatacja złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie – inwentaryzacja chronionych gatunków roślin, siedlisk przyrodniczych, zwierząt

Inwentaryzacje wielkopowierzchniowe:

 • Plany Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 SOO Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, Ostoja nad Bobrem PLH020054, Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 – inwentaryzacja chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 , ocena stanu ochrony
 • Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy Nadleśnictwa Świeradów, Nadleśnictwa Pieńsk, Nadleśnictwa Bolesławiec, Nadleśnictwa Henryków, Nadleśnictwa Międzylesie
 • MPZP – ekofizjografia
 • Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków – monitoring ornitologiczny

Po inwestycje strategiczne dla Polski:

 • Gazociąg Polska Słowacja
 • Modernizacja Kanału Gliwickiego – inwentaryzacja przyrodnicza w pełnym zakresie

Nasze bogate doświadczenie w inwentaryzacjach przyrodniczych prowadzonych na terenie całego kraju, współpraca ze specjalistami z różnych branż umożliwia nam szybko przygotowywać optymalną metodykę ekspertyzy przyrodniczej dla każdego rodzaju przedsięwzięcia. Równocześnie wszystkie zebrane dane gromadzimy w bazie danych GIS, co umożliwia nam wstępną weryfikację lokalizacji inwestycji względem uwarunkowań przyrodniczych.

Sprawdź nasze doświadczenie i zadzwoń

 

Jaki jest zakres inwentaryzacji przyrodniczych?

Inwentaryzacje przyrodnicze podczas procesu inwestycyjnego, powinny umożliwić odpowiedź, czy dane przedsięwzięcie ma wpływ na wartościowe elementy środowiska. Bardzo często metodyka prac inwentaryzacyjnych jest przygotowywana na wyrost, i wówczas przypomina badania naukowe a nie zbieranie danych służących ocenie wpływu inwestycji.

Dobrze przygotowana inwentaryzacja przyrodnicza pozwala odpowiedzieć na pytania stawiane podczas oceny oddziaływania na środowisko. Na jej podstawie możliwa jest waloryzacja przyrodnicza, ocena wpływu na siedliska i gatunki chronione, ocena wpływu na cele ochrony obszarów chronionych, w tym Natury 2000, jak również ocena wpływu na bioróżnorodność. Inwentaryzacja przyrodnicza pozwala na wykrycie możliwie wszystkich gatunków i siedlisk podlegających ochronie oraz rzadkich w kraju, w regionie, ale nie tylko. Ważne jest też, w inwentaryzacji przyrodniczej uwzględnić gatunki, których liczebność lokalna czy krajowa szybko spada. Często, w celu określenia stanu zachowania siedlisk należy również zinwentaryzować gatunki inwazyjne bądź obce. Takie dane pozwalają w sposób obiektywny podejść do oceny oddziaływania na elementy przyrodnicze.

Inwentaryzacja przyrodnicza to inwentaryzacja botaniczna, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja grzybów, mchów i porostów, inwentaryzacja ryb i minogów, inwentaryzacja entomologiczna i innych bezkręgowców, inwentaryzacja herpetologiczna, inwentaryzacja ornitologiczna, inwentaryzacja ssaków, inwentaryzacja nietoperzy. W uzasadnionych przypadkach inwentaryzacje przyrodnicze należy wykonywać zgodnie z oficjalnymi metodykami Państwowego Monitoringu Środowiska, co pozwala wykorzystać te dane na cele monitoringu przyrodniczego.

Jak długo powinna trwać inwentaryzacja przyrodnicza?

Często pojawiają się pytania czy inwentaryzacja przyrodnicza powinna trwać rok. Okres roczny pozwala uchwycić wszystkie aspekty wykorzystania siedlisk przez poszczególne gatunki, co w sposób optymalny umożliwia wykonanie oceny oddziaływania. Jest to zatem okres właściwy i wręcz konieczny przy inwestycjach konfliktowych, które nie mają charakteru nadrzędnego interesu publicznego. Jednocześnie większość inwestycji z branży energetycznej, infrastrukturalnej czy hydrotechnicznej wymaga uzyskania wartościowych danych z inwentaryzacji przyrodniczej w krótszym czasie, co podyktowane jest warunkami kontraktowymi. W takiej sytuacji wskazane byłoby uchwycenie pracami terenowymi chociażby okresu wegetacyjnego. Niezależnie, inwentaryzacja może być ograniczona do wizji terenowej w przypadku, gdy mamy aktualne dane wystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny oddziaływania na siedliska i gatunki chronione.

Dla jakich inwestycji należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzację przyrodniczą należy wykonać w przypadku każdej inwestycji zajmującej teren, w szczególności w obszarach przyrodniczo cennych np. obszarach Natura 2000 (Specjalnych Obszarach Ochrony Siedlisk czy Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków). Dotyczy to głównie terenów, dla których nie posiadamy wartościowych informacji przyrodniczych bądź dane te ze względu na czas wykonania uległy dezaktualizacji. Ustawodawca przewiduje, że od stycznia 2017 r. inwentaryzacja przyrodnicza jest konieczna do uwzględnienia w raporcie OOŚ.

Inwentaryzację przyrodniczą należy również wykonać w przypadku planowanego zajęcia/zniszczenia potencjalnego siedliska gatunku chronionego np.: zaoranie łąki, remont dachu, termomodernizacja budynku, hodowla pstrąga itp. Inwentaryzacja przyrodnicza może być również konieczna w przypadku uzyskiwania opinii przyrodniczych na cele wniosków o dofinansowanie.

Jaki jest zasięg inwentaryzacji przyrodniczej?

Inwentaryzacja przyrodnicza przy budowie drogi, modernizacji linii kolejowej, budowie gazociągu czy budowie linii energetycznej realizowana jest w pasie przebiegu inwestycji. W tych przypadkach często przyjmuje się umownie zakres do np. 250 m od osi przebiegu inwestycji, a w przypadku obszarów cennych przyrodniczo np. w obszarach Natura 2000, do 750 m. Zasięg inwentaryzacji przyrodniczej powinien być jednak ustalony na podstawie przewidywanego zasięgu oddziaływań. I tak np. przy inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy i eksploatacji kopalni, zasięg ten może być rozszerzony do zasięgu wpływu na wody powierzchniowe, a więc często wielokrotnie większy niż sama inwestycja.

Jak długo ważne są inwentaryzacje przyrodnicze?

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być realizowana bezpośrednio przed ujęciem jej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Czasem inwentaryzacja przyrodnicza ma posłużyć w kilku dokumentach: od ekofizjografii, przez prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze strategicznej oceny oddziaływania, po raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jest to czasami okres kilkuletni. Niestety inwentaryzacja przyrodnicza z czasem ulega dezaktualizacji i jej wartość powinna być oceniana przez specjalistę, czasem potwierdzana wizją terenową. W przypadku istotnych zmian w siedlisku wykazywanym w inwentaryzacji może zaistnieć konieczność wykonania jej od nowa.

Jakie zmiany w kwestii inwentaryzacji przyrodniczej wprowadza ustawa od stycznia 2017 r.?

Zmiana ustawy z dnia 9 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko od stycznia 2017 r. wprowadza ważne zmiany dotyczące zakresu ocen oddziaływania na środowisko, jak również wymagań stawianym specjalistom wykonującym oceny. Nie każdy specjalista i nie każde opracowanie będzie umożliwiało uzyskanie decyzji środowiskowej (więcej w naszym artykule nt. zmian w ustawie ooś).

Główne zmiany:

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej