Inwentaryzacje przyrodnicze

Usługi z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy.

Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja zieleni) to praca polegająca na określeniu dokładnego położenia drzew i krzewów w terenie wraz z niezbędnymi pomiarami. Wynikiem jest dokładny wykaz ilościowy i gatunkowy stwierdzonych gatunków na danym terenie.

Monitoring porealizacyjny jest zaplanowaną serią badań – przyrodniczych bądź środowiskowych – mających na celu zweryfikowanie faktyczne oddziaływanie inwestycji po jej powstaniu, bądź mających na celu ocenę funkcjonalności i skuteczności zaplanowanych działań minimalizujących lub kompensujących.

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny jest podstawową pracą wykonywaną w celu określenia możliwości wystąpienia ryzyka związanego z planowaną inwestycją, które mogą oddziaływać zarówno na ptaki jak i nietoperze.

Waloryzacja przyrodnicza ma na celu określenie wartości przyrodniczych danego terenu wraz ze wskazaniem cennych elementów przyrodniczych.

CRM, czyli modelowanie ryzyka zderzeń, służy do oszacowania prawdopodobieństwa kolizji zwierząt z przeszkodami.

Rozpoznanie siedlisk potencjalnych za pomocą modelowania

Screening przyrodniczy to wstępna ocena możliwości realizacji inwestycji pod kątem jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. Polega na wstępnej analizie dostępnych materiałów uzupełnionych w dane z badań terenowych. 

Jest niezbędnym dokumentem w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i waloryzacji terenów. Jest przydatny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i bardzo istotny do wyceny robót. Wykonywany jest w celu określenia liczby drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem i wymagających wycinki lub przycięcia.

Realizacje w kategorii:

Inwentaryzacje przyrodnicze

Artykuły w kategorii:

Inwentaryzacje przyrodnicze