Gazociąg Tworóg-Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną oddziaływania na środowisko w ramach projektu pn: „Gazociąg Tworóg – Tworzeń – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z nadzorem autorskim”.


Zamawiający: Tractebel Engineering S.A. dla Gaz System S.A.
Lokalizacja inwestycji: woj. śląskie
Wielkość inwestycji: odcinek o dł. ok 55 km, pow. 2,5 tys. ha.
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, w tym nietoperzy; Szczegółowe ekspertyzy przyrodnicze wykonane w oparciu o wytyczne Gaz System S.A. z 2014 r;
W ramach prac wykonaliśmy szczegółowe mapy ilustrujące obszary chronionych siedlisk i gatunków;
Dokonaliśmy oceny planowanych prac na chronione siedliska, gatunki i korytarze migracyjne;
Przygotowaliśmy działania minimalizujące wpływ prac budowlanych na zinwentaryzowane elementy.

Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodnicza została wykorzystana do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.