Gazociąg Polska – Słowacja. Inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla inwestycji planowanego gazociągu Polska – Słowacja.


Zamawiający: Gazoprojekt S.A. dla Gaz System S.A.
Lokalizacja: woj. podkarpackie, gmina Sanok, gmina Bukowsko, gmina Komańcza
Wielkość inwestycji: odcinek o dł. ok 59 km, powierzchnia inwentaryzacji ok 1,5 tys. ha
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, w tym nietoperzy; Szczegółowe ekspertyzy przyrodnicze wykonane w oparciu o wytyczne Gaz System S.A. z 2014 r;
W ramach prac wykonaliśmy szczegółowe mapy ilustrujące obszary chronionych siedlisk i gatunków;
Dokonaliśmy oceny planowanych prac na chronione siedliska, gatunki i korytarze migracyjne;
Przygotowaliśmy działania minimalizujące wpływu prac budowlanych na zinwentaryzowane elementy.

*Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodnicza została wykorzystana do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.