Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla inwestycji planowanego gazociągu na odcinku Pogórska Wola – Tworzeń


Zamawiający: Tractebel Engineering S.A dla Gaz System S.A.
Lokalizacja: woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie
Wielkość inwestycji: 166 km, powierzchnia inwentaryzacji ok 8 tys. ha
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, w tym nietoperzy; Szczegółowe ekspertyzy przyrodnicze wykonane w oparciu o wytyczne Gaz System S.A. z 2014 r;
W ramach prac wykonaliśmy szczegółowe mapy ilustrujące obszary chronionych siedlisk i gatunków;
Dokonaliśmy oceny planowanych prac na chronione siedliska, gatunki i korytarze migracyjne;
Przygotowaliśmy działania minimalizujące wpływ prac budowlanych na zinwentaryzowane elementy.

Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodnicza została wykorzystana do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.