Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Brzoza – Wylatowo.


Zamawiający: ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie
Wielkość inwestycji: ok 53 km
Zakres prac Ansee: raport środowiskowy, analiza akustyczna, prognoza stężeń zanieczyszczeń, analiza wpływu na klimat i bioróżnorodność, propozycje działań minimalizujących i kompensujących.

* na podstawie sporządzonego opracowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji