Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która zwana jest po prostu decyzją środowiskową (DŚ) jest to dokument, który uzyskuje się w toku postępowania administracyjnego na mocy przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwana potocznie Ustawą OOŚ.

Decyzja środowiskowa określa pośredni i bezpośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury oraz wzajemne powiązania między tymi elementami zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji inwestycji. Charakteryzuje również możliwości oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać jeszcze przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej albo pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Istnieją dwie grupy przedsięwzięć, dla których należy uzyskać DŚ:

 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – jest to tzw. I grupa, dla których zawsze wykonuje się pełną ocenę oddziaływania na środowisko, czyli sporządza się Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (Raport OOŚ);
 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jest to tzw. II grupa, to przedsięwzięcia, w których to organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga w formie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a więc czy sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie konieczne.

Katalog konkretnych przedsięwzięć, które są zakwalifikowane do ww. rodzajów przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Zespół Ansee Consulting ma w swoim portfolio szereg uzyskanych decyzji środowiskowych, które dotyczą zarówno niewielkich projektów prywatnych inwestorów, jak również dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym czy ogólnokrajowym, które realizowane są przez jednostki samorządowe oraz spółki państwowe.

Znaczny odsetek wszystkich decyzji środowiskowych, nasz zespół uzyskał dzięki rozbudowanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, co pozwoliło organowi wydać DŚ bez sporządzania Raportu OOŚ. Były to przykładowo:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3 MW w gminie Zgorzelec;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zaniemyśl;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakładzie Heinz w Pudliszkach.

Posiadamy niemal 100% skuteczność w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekty trudne i skomplikowane traktujemy, jako ciekawe wyzwanie. Do takich niewątpliwie należały inwestycje, które zakończyły się pełnym sukcesem:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisie w miejscowości Ławszowa;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”.

Więcej o naszym bogatym doświadczeniu w zakładce REALIZACJE.

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Oceny oddziaływania na środowisko wymagają zgodnie z art. 59. Ustawy OOŚ:

1) planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) planowane przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikacja przedsięwzięcia następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Inwestor planujący realizację danego przedsięwzięcia w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy jego inwestycja została wymieniona w cytowanym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. Jeśli nie została, to nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli została wymieniona, to należy dokonać właściwej kwalifikacji czy jest to zamierzenie inwestycyjne:

 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa) i wówczas konieczne jest sporządzenie Raportu OOŚ;
 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa) i wówczas należy sporządzić Kartę informacyjną Przedsięwzięcia, na podstawie której organ określi potrzebę sporządzania pełnej oceny i poda jej zakres (czyli Raportu OOŚ) lub stwierdzi, że nie ma takiej potrzeby i wyda decyzję środowiskową.

Następnie inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi dokumentami, które precyzuje art. 74 ustawy OOŚ.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

Wniosek o wydanie decyzji składa się do:
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (większość wniosków), na terenie którego planowana jest inwestycja;
regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ), w przypadku: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej i produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych i na obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności skarbu państwa na użytek rolny, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
dyrektora regionalnej dyrekcji lasów (w przypadku zmiany lasu stanowiącego własność skarbu państwa na użytek rolny);
starosty (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów).

Kto wydaje decyzję środowiskową, gdy inwestycja znajduje się na terenie dwóch gmin?

Właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie właściwości, którego znajduje się większa część planowanej inwestycji.
Czy w przypadku rozbudowy zakładu należy ponownie rozpoczynać procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej?
W przypadku rozbudowy zakładu rozumianego przez budowę nowych obiektów wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli w wyniku rozbudowy obiekt osiągnął progi określone w w/cyt. Rozporządzeniu.

Jak długo ważna jest decyzja środowiskowa?

Zgodnie z nowelizacją ustawy OOŚ, decyzja środowiskowa jest ważna sześć lat licząc od dnia, w którym stała się ostateczna (do 2016 roku decyzja ważna była 4 lata). Możliwe jest również przedłużenie terminu o kolejne cztery lata – do dziesięciu lat od momentu, kiedy decyzja środowiskowa stała się ostateczna, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiegała będzie etapowo oraz nie zmieniły się warunki jego realizacji.

Kto może być stroną w postępowaniu uzyskiwania DŚU?

We wszelkich postępowaniach administracyjnych, związanych z oceną oddziaływania na środowiska planowanych przedsięwzięć, możliwość do występowania w charakterze strony przyznawana jest tym podmiotom, które posiadają interes faktyczny i prawny (art. 28 kpa). Do ustalenia stron danego postępowania administracyjnego obowiązany jest organ prowadzący to postępowanie. Kwestia identyfikacji interesu prawnego i stron powinna być za każdym razem rozważana w ramach konkretnej procedury. Stroną w procedurze OOŚ mogą być:
podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia, gdyż będą narażone na jego oddziaływanie,
inni, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
organizacje ekologiczne, a na podstawie art. 31 kpa – organizacje społeczne.

Czy lokalna społeczność może blokować inwestycję?

Tak, na różne sposoby. Na przykład organizując się, jako „stowarzyszenie działające na rzecz ochrony środowiska”, może mieć prawa strony w postępowaniu i blokować uzyskanie decyzji środowiskowej. Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a także od innych decyzji kończących ocenę oddziaływania na środowisko), wydanej w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa. Stowarzyszenia takie często wykorzystują możliwość włączania się w postępowanie poprzez samo odwołanie. Nawet, jeżeli odwołania takich stowarzyszeń nie znajdą potwierdzenia w stanowisku Samorządowego Kolegium Odwoławczego, to skutecznie spowalniają proces inwestycyjny. Wiele obaw mieszkańców wynika z niepewności lub braku wiedzy na temat inwestycji. W celu uniknięcia konfliktów, inwestorzy powinni wyjaśniać te obawy w drodze dialogu społecznego, przeprowadzając lokalną kampanię informacyjną wśród mieszkańców miejscowości najbardziej narażonych na potencjalne oddziaływanie. Specjaliści Ansee Consulting biorąc udział w konsultacjach społecznych wspierają inwestorów w prowadzeniu w pełni transparentnej polityki w zakresie ochrony środowiska, a opracowując raporty o oddziaływaniu na środowisko nie pozwalają na jakiekolwiek łamanie standardów środowiskowych, aby nie dawać argumentów przeciwnikom. Temat udziału stron w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko opisywaliśmy w artykule.

Czy do wniosku o wydanie decyzji konieczne jest załączenie wypisów z rejestru gruntów?

Załącznikiem może być wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Po ostatnich zmianach prawa podstawą ewidencyjną może być dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający, co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Od 2016 roku zgodnie ze zmianą ustawy OOŚ, nie musi to być wypis z rejestru, a może być np. skorowidz działek. Tutaj istotna jest kwestia finansów, gdyż koszt wypisów ewidencyjnych dla 300 działek był rzędu 15 tys. zł, natomiast skorowidz działek, który zawiera te same informacje co wypis, to koszt ok 25 groszy za działkę plus ok 40 groszy za właściciela i adres. Szczegółowo temat ten wyjaśnił mgr Michał Roszyk, specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko w artykule: Wypis z ewidencji gruntów. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku – cz.1.

Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring porealizacyjny
Nadzór przyrodniczy
Raport – Ocena Oddziaływania na Środowisko
Oferta usług prawnych
Decyzja środowiskowa
Ocena oddziaływania na krajobraz
Pozwolenie na wycinkę drzew
Kompensacje przyrodnicze
Due diligence
Analiza GIS
Analiza akustyczna
Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
Zmiana decyzji środowiskowej