nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskuOd 4 września 2015 r. nie cztery jak dotychczas, a sześć lat będzie ważna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia licząc od dnia, w którym stała się ostateczna.
To efekt nowelizacji ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Możliwe będzie również przedłużenie terminu o kolejne cztery lata, do dziesięciu lat od momentu kiedy decyzja środowiskowa stała się ona ostateczna, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiegała będzie etapowo oraz nie zmieniły się warunki jego realizacji.