Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich, można już dziś przypuszczać, że pewne kwestie dotyczące zieleni w miastach będą stawiane niejako na piedestale w wyborze przyszłego miejsca do życia. Zalet...

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody w 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249). Zmiany w Ustawie o ochronie przyrody dotyczyły jedynie rozdziału 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku...

Termin wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie występowania pewnych elementów środowiska przyrodniczego, najczęściej objętych ochroną prawną bądź rzadkich. Niejednokrotnie taka inwentaryzacja ze względu na ograniczony termin (np. umowa, procedura...

Jak zrealizować inwestycję na KIPie?

Zgodnie z zapisami ustawy ocenowej (tj ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.)organ...