Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. II – 6. ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Zgodnie z Taksonomią Unii Europejskiej (Zwanej dalej Taksonomią) zawartej w Rozporządzeniu (PE/20/2020/INIT) przedmiotami, mającymi przyczynić się do skutecznego wzmocnienia Europy są zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy. Jako fundamentalne cele w odniesieniu do rozwoju środowiskowego wyróżnione zostały:

  • łagodzenie zmian klimatu;
  • adaptacja do zmian klimatu;
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Punkt szósty Taksonomii skupia się na ochronie różnorodności biologicznej, stanowiącej fundament usług ekosystemowych. To one dzięki swoim funkcjom produkcyjnym zapewniają dostęp do wody i podstawowych surowców, z których korzysta również wiele przedsiębiorstw. Wiele firm bazuje na kapitale naturalnym, choć oczywiście są sektory mniej lub bardziej od niego zależne. Zrozumienie zależności pomiędzy bioróżnorodnością a działalnością firmy, wymaga kompleksowego podejścia i analizy wielu obszarów wpływu.

Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, szacuje się, że wartość usług ekosystemowych wynosi ok. 105 trylionów dolarów. Analizy z uprzedniego roku wskazują, że ponad 55% światowego PKB (58 trylionów dolarów) jest wysoce lub w całości zależna od zasobów, które są bezpośrednim wytworem usług ekosystemowych.

Z tego względu bioróżnorodność nie jest jedynie kwestią dobra społecznego, ale również ma istotny wymiar gospodarczy. Przyjęty obecnie model ekonomiczny nastawiony przede wszystkim na wzrost gospodarczy, mimo swojej zależności od natury, nie odzwierciedla korzyści z niej płynących.
Biorąc pod uwagę, jak znacząca część światowego kapitału polega na usługach ekosystemowych, przyjęte wzorce produkcji i konsumpcji muszą się zmienić. W świetle postępujących zmian klimatycznych oraz degradacji ekosystemów ważne jest stworzenie odpornej na nadchodzące zmiany strategii rozwoju firmy.

Zrozumienie zależności pomiędzy bioróżnorodnością a działalnością firmy, wymaga kompleksowego podejścia i analizy wielu obszarów wpływu. Biznes w znaczniej mierze bazuje na kapitale naturalnym, choć oczywiście są sektory mniej lub bardziej od niego zależne.
Dobry stan ekosystemów istotnie zwiększa odporność planety, a co za tym idzie zapewnia dobrostan i bezpieczeństwo społeczeństwu. Bioróżnorodność stanowi fundament usług ekosystemowych, z których korzysta również biznes. To one dzięki swoim funkcjom regulacyjnym ograniczają ryzyko występowania klęsk żywiołowych, zmniejszają erozję gleb oraz oczyszczają powietrze i wodę.
Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego 44% światowego PKB jest narażona na straty bądź zakłócenia spowodowane utratą różnorodności biologicznej. Z tego względu bioróżnorodność nie jest jedynie kwestią dobra społecznego, ale również ma istotny wymiar gospodarczy.
Przyjęty obecnie model ekonomiczny nastawiany przede wszystkim na wzrost gospodarczy, mimo swojej zależności od natury, nie odzwierciedla korzyści z niej płynących.
W świetlne postępujących zmian klimatycznych oraz degradacji ekosystemów, przyjęte wzorce produkcji i konsumpcji muszą się zmienić. Szczególnie ważne jest więc stworzenie odpornej na nadchodzące zmiany strategii rozwoju firmy.
Na całym świecie różnorodność biologiczna maleje, co prowadzi do skrajnego ryzyka i braku przewidywalności dla krajowych gospodarek. Dlatego regulatorzy wprowadzają kolejne wytyczne i wymagania w zakresie ujawnienia informacji dotyczącej korzystania z zasobów naturalnych oraz wpływu działalności firmy na różnorodność biologiczną.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Małgorzata Maliszewska

Business Developmnent and Sustainability Manager

Mówiąc o wpływie na bioróżnorodność warto podkreślić, że obszary miejskie generują 80% światowego PKB. Dlatego analizując wpływ działalności firmy na ekosystemy nie należy koncertować się jedynie na obszarach najcenniejszych przyrodniczo. Kluczowym dla wyżywienia rosnącej populacji i zapewnienia warunków do życia jest zadbanie o obszary miejskie, wokół których koncentruje się również biznes.

Zbudowanie strategii w zakresie bioróżnorodności otwiera nowe możliwości oraz w istotny sposób ogranicza ryzyka. Od 2023 roku bioróżnorodność stała się częścią raportowania niefinansowego, dlatego coraz więcej firm zainteresowanych jest oceną wpływu oraz zarządzaniem ryzykiem z nią związanym.

Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom związanym z raportowaniem niefinansowym ESG, Grupa Robocza ds. Ujawnień Finansowych Związanych z Naturą (TNFD) opublikowała w październiku 2023 roku zaktualizowaną wersję ram stworzonych w celu identyfikacji, ewaluacji oraz minimalizacji zagrożeń dotyczących oddziaływania na bioróżnorodność (LEAP approach). Ich celem jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności oraz uwzględnienie ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz zakładów.

Zespół naszych ekspertów pomaga klientom określić jakie obszary ich działalności mają wpływ na różnorodność biologiczną oraz jak zidentyfikować ryzyka i ograniczyć ich wpływ na biznes.

Autor:
Małgorzata Maliszewska

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia