Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. II – 6. ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Punkt szósty taksonomii koncentruje się wokół bioróżnorodności, która wydaje się być dość nieoczywistym tematem dla wielu firm.
Zrozumienie zależności pomiędzy bioróżnorodnością a działalnością firmy, wymaga kompleksowego podejścia i analizy wielu obszarów wpływu. Biznes w znaczniej mierze bazuje na kapitale naturalnym, choć oczywiście są sektory mniej lub bardziej od niego zależne.
Dobry stan ekosystemów istotnie zwiększa odporność planety, a co za tym idzie zapewnia dobrostan i bezpieczeństwo społeczeństwu. Bioróżnorodność stanowi fundament usług ekosystemowych, z których korzysta również biznes. To one dzięki swoim funkcjom regulacyjnym ograniczają ryzyko występowania klęsk żywiołowych, zmniejszają erozję gleb oraz oczyszczają powietrze i wodę.
Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego 44% światowego PKB jest narażona na straty bądź zakłócenia spowodowane utratą różnorodności biologicznej. Z tego względu bioróżnorodność nie jest jedynie kwestią dobra społecznego, ale również ma istotny wymiar gospodarczy.
Przyjęty obecnie model ekonomiczny nastawiany przede wszystkim na wzrost gospodarczy, mimo swojej zależności od natury, nie odzwierciedla korzyści z niej płynących.
W świetlne postępujących zmian klimatycznych oraz degradacji ekosystemów, przyjęte wzorce produkcji i konsumpcji muszą się zmienić. Szczególnie ważne jest więc stworzenie odpornej na nadchodzące zmiany strategii rozwoju firmy.
Na całym świecie różnorodność biologiczna maleje, co prowadzi do skrajnego ryzyka i braku przewidywalności dla krajowych gospodarek. Dlatego regulatorzy wprowadzają kolejne wytyczne i wymagania w zakresie ujawnienia informacji dotyczącej korzystania z zasobów naturalnych oraz wpływu działalności firmy na różnorodność biologiczną.
Mówiąc o wpływie na bioróżnorodność warto podkreślić, że obszary miejskie generują 80% światowego PKB. Dlatego analizując wpływ działalności firmy na ekosystemy nie należy koncertować się jedynie na obszarach najcenniejszych przyrodniczo. Kluczowym dla wyżywienia rosnącej populacji i zapewnienia warunków do życia jest zadbanie o obszary miejskie, wokół których koncentruje się również biznes.
Zbudowanie strategii w zakresie bioróżnorodności otwiera nowe możliwości oraz w istotny sposób ogranicza ryzyka. Bioróżnorodność stała się także częścią raportowania zintegrowanego, dlatego coraz więcej firm zainteresowanych jest oceną wpływu oraz zarządzaniem ryzykiem z nią związanym.
Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom związanym z raportowaniem, Grupa Robocza ds. Ujawnień Finansowych Związanych z Naturą (TNFD) opublikowała w marcu pierwszą wersję ram stworzonych z myślą o ujawnieniu informacji związanych z kapitałem naturalnym. Ich celem jest poprawa dostępności danych, oraz dokładniejsze i bardziej wiarygodne uwzględnienie ryzyka związanego z bioróżnorodnością.
Zespół naszych ekspertów pomaga klientom określić jakie obszary ich działalności mają wpływ na różnorodność biologiczną oraz jak zidentyfikować ryzyka i ograniczyć ich wpływ na biznes.

Autor:
Małgorzata Maliszewska