Częstą wadą inwentaryzacji przyrodniczej ujawnianym na etapie oceny oddziaływania na środowisko są błędne założenia metodyczne, w tym metodyki prac terenowych. Niejednokrotnie skutkuje to brakiem możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny, dopisywaniem wygórowanych zaleceń minimalizacyjnych a nawet koniecznością powtórzenia prac w kolejnym roku. Dlatego niezwykle istotnym etapem samej inwentaryzacji jest adekwatne przygotowanie metodyki w oparciu o cel, jakiemu ma służyć przedmiotowe opracowanie tj ocenie oddziaływania na środowisko.
Punktem wyjścia przygotowania metodyki prac terenowych tj scopingu jest przeprowadzenie screeningu. W celu dopasowania metodyki prac badawczych konieczne jest:
1. określenie celu opracowania, co pozwoli skupić się na wybranych elementach, bez nieuzasadnionych, często nietrafionych analiz w terenie
2. weryfikacja rozpoznania dotychczasowego terenu, co pozwoli uniknąć zbędnych prac w miejscach dobrze rozpoznanych, a skupić się na obszarach do tej pory słabo zbadanych. Wiedza o możliwości potencjalnego wystąpienia poszczególnych gatunków czy siedlisk przyrodniczych w danym terenie umożliwia również dopasowanie odpowiedniej metodyki prac terenowych
3. określenie potencjalnego wpływu przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrody i nakierowanie dalszych prac na weryfikację tych oddziaływań
4. wstępne określenie zakresu i zasięgu oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Podstawowym założeniem jest skupienie się na właściwym rozpoznaniu tych obiektów cennych przyrodniczo, na które wpływ inwestycji może być zauważalny i rozpoznawalny
5. Budowanie metodyk szczegółowych w odniesieniu do powszechnie akceptowanych w danych regionach i kraju, co pozwoli dać punkt odniesienia w szerszej perspektywie

Przygotowana metodyka prac terenowych w oparciu o wiedzę eksperta oraz powyższe założenia daje możliwość przeprowadzenia rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko i zapewnia zmniejszenie ryzyk i kosztów realizacji inwestycji. Dopiero takie podejście pozwala na właściwe i adekwatne wycenienie prac badawczych.

Michał Jaśkiewicz

CEO & Founder